Eurocommissaris van Informatie

Arnold Schwarzenegger nieuwe President van Europa

Na zijn twee mandaten als gouverneur van Californië is Arnold Schwarzenegger op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij overweegt zich kandidaat te stellen voor het presidentschap van de Europese Unie. Dit werd hem aangeraden door zijn entourage die dit alles glanshelder bekeken heeft: ‘Want de Fransen willen geen Duitser, en de Duitsers willen geen Italiaan’. Een Oostenrijkse bodybuilder dan maar.

De voormalige gouverneur laat een dieprood gekleurde Californische begroting achter, ondanks de resem van drastische besparingen die werden doorgevoerd. Overheidsgebouwen werden verkocht, inkomensbelastingen en btw verhoogd en er werd bezuinigd op overheidsuitgaven, waaronder onderwijs en ziekenzorg. Hij kreeg het gedaan om de ambtenaren een loonmatiging op te leggen en hun rijkelijke pensioenregeling af te zwakken. Niets van dit kon echter voorkomen dat rating bureaus Moody’s en S&P de krediet rating van de staat verlaagden van ‘A-plus’ naar ‘A’, wat Californië de minst kredietwaardige van de VS maakte.

Maar politiek is meer dan een begrotingstekort. Baanbrekend was de wet die hij ondertekende om de uitstoot van broeikasgassen in Californië tegen 2020 terug te dringen tot het niveau van 1990. Daarmee onderstreept de Golden State, die met Silicon Valley al het mekka van de IT-sector is, dat het ook in groene technologie tot de meest innoverende regio’s ter wereld behoort.

Momenteel is de Belg, Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad. Deze wordt volgens het Verdrag van Lissabon door de Europese Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor een periode van tweeënhalf jaar gekozen. De Europese top bestaat naast de permanente voorzitter ook uit de voorzitter van de Europese Commissie, momenteel José Manual Barosso, en de 27 regeringsleiders.

Omdat zijn toekomstplannen gelukkig nog vrij vaag zijn, zullen we voorlopig maar een beetje lachen met zijn beroemde woorden “I’ll be back”.

Artikel: "Arnold Schwarzenegger kan president van Europa worden"
Bron: De Knack, 20 april 2011

Arnold Schwarzenegger, gewezen Mister Universe, actieheld en gouverneur van Californië, krijgt van zijn entourage de raad om naar Europa terug te keren om zich kandidaat te stellen voor het Europees presidentschap.

Dat schrijft het gereputeerde Amerikaanse weekblad Newsweek

“Europa moet in de komende jaren op zoek naar een president met meer uitstraling, die de eenheid in Europa kan brengen,” zegt zijn voormalige kabinetschef Terry Tamminen. “De Fransen zullen geen Duitser willen en de Duitsers op hun beurt geen Italiaan. Als ze dan eens een Europeaan zouden kiezen die naar de Verenigde Staten is vertrokken en kan terugkeren om de George Washington of Thomas Jefferson van een nieuw en eengemaakt Europa te worden”.

De 63-jarige Schwarzenegger, geboren
in het Oostenrijkse Thal, heeft er twee mandaten opzitten als gouverneur van Californië. Momenteel wordt zwaar gespeculeerd over zijn toekomstplannen in de politiek of de filmwereld. President van de Verenigde Staten kan hij niet worden omdat die op Amerikaans grondgebied geboren moet zijn. (Belga/KVDA)

 

Hongaars EU-voorzitterschap verlengd wegens groot succes!

Wegens het overrompelende succes in de eerste drie maanden wordt het Hongaarse EU-voorzitterschap verlengd. Die mededeling verstuurden de woordvoerders van de Hongaarse EU-ambassade, vlak voor de start van het weekend, naar hun perscontacten.
De Hongaren stellen voor in één beweging de twee volgende zesmaandelijkse EU-voorzitterschappen over te nemen. In de tweede helft van dit jaar is Polen aan de beurt, van januari tot juni 2012 zit Denemarken de EU voor. Polen en Denemarken kunnen onze 'slot' in 2025 en 2038 dan overnemen, stond in het persbericht. Zo krijgt het Europees Parlement in 2011 'meer tijd om de toepassing van de Hongaarse mediawet te bekijken'.

Dit was de bijdrage van het Hongaars voorzitterschap aan de 1 aprilgrap. Niet alleen de inhoud was een reden tot twijfel over de echtheid van het bericht. Ook de ondertekeneing met Kovàcs en Kovàts, een Hongaarse variant op het Kuifje-duo Janssen en Janssens, maakte duidelijk dat het om een aprilgrap ging.

Wie weet was dit ook een poging om voor wat luchtigheid te zorgen in de EU. Eind dit jaar en begin volgend jaar moet de discussie over het nieuwe meerjarenbudget worden gevoerd, een taaie kwestie die verdeeldheid zaait in Europa.

Smalend spreken over Europa is iets te makkelijk

Hieronder een opinieartikel uit De Tijd door Prof. Steven Van Hecke over de EU. Op 18 november was hij nog te gast bij EKA in De Salamander om over de financieringsmogelijkheden van de EU te praten en wat deze mogelijkheden van invloed hadden op het machtsevenwicht tussen de Commissie en het Parlement. 

  

Artikel : Smalend spreken over Europa is iets te makkelijk

Bron: De Tijd, 25 maart 2011

Auteur: Steven Van Hecke, politicoloog aan de Universiteit Antwerpen

 

Wie kritiek levert op Europa, vergeet dat de EU aardig roeit met de riemen die ze van de lidstaten kreeg.  

 

De Europese Unie zit recentelijk weer in de hoek waar de klappen vallen. De beschuldigingen en verwijten zijn legio: het buitenlands beleid van de Unie in Noord-Afrika legt vooral de interne verdeeldheid bloot en inzake economisch bestuur plaatst Duitsland de rest van de eurozone onder curatele.

De vraag is natuurlijk of men een doelpunt mag verwachten als er een wielerwedstrijd wordt georganiseerd. Zolang de lidstaten verhinderen dat de Unie in de buitenwereld met één stem spreekt en dat de Europese Commissie een volwaardige economische regering wordt, kan de Unie slechts roeien met de riemen die ze van diezelfde lidstaten heeft gekregen.

En toch. De richting waarin nieuwe stappen worden gedaan, is eenduidig: méér Europa. Akkoord, voor België gaat het wellicht niet ver genoeg, maar vergeten we ook niet dat het voor veel andere lidstaten al zeer ver gaat. Wat bij nader toezien opvalt, is dat Europa steeds meer solidair en sociaal wordt.

Neem nu het economisch bestuur. Tot voor kort waren financiële transfers om eurolanden te stabiliseren ondenkbaar. Vandaag is er een mechanisme in werking dat solidariteit verzekert met landen die op de rand van het faillissement staan. Uiteraard gaat het hier ook om een kwestie van eigenbelang: geen enkel lid van de eurozone - en vooral hun banken met buitenlands overheidspapier niet - heeft er baat bij dat een ander lid bankroet gaat. En de solidariteit is beperkt in de tijd en niet zonder enige vorm van tegenprestatie. Vraag het maar aan de Griekse ambtenaren of de Ierse leefloners. Maar de solidariteit is wel wederkerig - iedereen is een potentiële begunstigde - en wettelijk verankerd.

SOCIAAL

Of neem het sociaal beleid van de Unie. Daar wordt doorgaans alleen smalend over gesproken. Veel lidstaten staan huiverig tegenover de uitbouw van een ‘sociaal Europa’. De ene omdat ze vrezen dat de Unie een te uitgebreid en te duur sociaal systeem zou invoeren; de andere omdat Europa sociale dumping zou versterken. Wat er ook van zij, intussen heeft de Unie toch maar mooi van armoedebestrijding een van haar objectieven gemaakt: tegen 2020 moeten er in Europa 20 miljoen armen minder zijn. Het valt nog te bezien of men in dit opzet zal slagen, maar het is alleszins een vooruitgang tegenover de - grotendeels mislukte - Lissabonagenda. Die had over sociaal beleid niets te melden.

Trouwens, presteren andere overheden zoveel beter op het vlak van armoede- bestrijding? Blijkbaar niet. Het is alleen omdat de lidstaten - België inbegrepen - onvoldoende resultaat boeken, dat Europa de schrijnende situatie van mensen in extreme armoede duidelijker op de agenda plaatst.

Europa heeft zelfs iets in petto voor de mensen die ‘genieten’ van uitkeringen en (lage) pensioenen. We weten dat die in België relatief laag zijn, ondanks onze veelvuldig geprezen welvaartsstaat. Ze worden immers uitgehold door de stijging van de levensduurte, met dank aan de energie- prijzen. De lonen en wedden uit de privésector worden daartegen beschermd door afspraken die worden gemaakt in het kader van het interprofessioneel akkoord (IPA). En iedereen die zijn inkomen krijgt van de overheid, kan genieten van de indexkoppeling.

Maar wie zorgt structureel voor de welvaartsvastheid van de uitkeringen en de laagste pensioenen? Feitelijk staat alleen de Europese Centrale Bank (ECB) daarvoor garant. De ECB, dat icoon van het neoliberale Europa? Jawel, dankzij haar strijd tegen de inflatie zorgt ze ervoor dat iedereen waar voor zijn geld krijgt, in de eerste plaats diegenen die weinig of geen geld hebben. Daar zijn geen regenten aangeduid door sociale partners, zoals bij de Nationale Bank van België, voor nodig.

Critici kunnen natuurlijk opwerpen dat de ECB via andere wegen de welvaartsstaat eveneens sterk onder druk zet. Wellicht klopt dat. Maar het is ook zonneklaar dat dankzij - en niet alleen ondanks - de ECB een stukje sociaal Europa verzekerd is. Want het is verre van zeker dat zonder een ECB de lidstaten het er even goed zouden vanaf brengen.

Het is dus veeleer ondanks - en niet alleen dankzij - de lidstaten dat er werk wordt gemaakt van solidariteit met de zwaksten in onze samenleving.

 

Nog meer centen voor Europa?

Vorig semester organiseerden we op 18 november 2010 een Café Europa over het budget van Europa. Om de Europese Unie van autonome financieringsmiddelen te voorzien, hebben we toen samen met Prof. Van Hecke de mogelijkheden van Europese belastingen besproken.

Als alternatief voorstel werd er later geopperd voor het uitgeven van een euro-obligatie. Prof. Van Hecke legde ons toen uit dat de Europese Unie geen leningen kan uitgeven, omdat zij elk jaar een sluitende begroting op tafel moet leggen. Om de druk van de financiële markten weg te halen, kwamen er dus stemmen op om af te stappen van dit principe.

Een artikeltje uit De Tijd met de mening van Jean-Claude Trichet, de voorzitter van het ECB. Een instelling dat nog van 27 t.e.m. 29 november vorig jaar door EKA bezocht werd.

Artikel: Trichet tegen uitgifte van euro-obligaties
Bron: De Tijd, 22 maart 2011
Auteur: Wouter Vervenne

De Europese Centrale Bank (ECB) vindt de uitgifte van euro-obligaties niet wenselijk omdat dergelijke obligaties de budgettaire discipline zouden verminderen. Dat heeft ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet gisteren gezegd in het Europees Parlement.

Sommige analisten en politici pleiten voor de uitgifte van gemeenschappelijke obligaties voor alle eurolanden. Ze willen zwakke eurolanden helpen en de ontwikkeling van een grote Europese obligatiemarkt stimuleren.

‘Euro-obligaties zouden op korte termijn de druk van de financiële markten wegnemen, maar ook de prikkels voor een gezond begrotingsbeleid verminderen’, beklemtoonde Trichet. ‘Gemeenschappelijke obligaties geven investeerders niet de mogelijkheid het begrotingsbeleid van individuele landen te beoordelen. Dat creëert een probleem zolang we geen politieke federatie hebben met een federale begroting.’

De ECB is nog steeds van plan op 7 april de rente te verhogen, suggereerde Trichet. ‘Wat het toekomstige monetair beleid betreft, heb ik niets toe te voegen aan wat ik eerder deze maand heb gezegd.’

De Japanse aardbeving had bij sommige analisten twijfel doen ontstaan over de renteverhoging. Trichet signaleerde dat zo’n tragedie meestal een belangrijke daling van de activiteit veroorzaakt. Daarna treedt een herstel op.

De financiële sector moet in de toekomst de last van een mogelijke crisis dragen, aldus nog Trichet. ‘In dat kader kunnen heffingen op de banken worden overwogen. Ik verwelkom dat de Europese Commissie bankheffingen overweegt.’

Europa en U

Wat heeft de Europese Unie voor u in 2010 gedaan?

Op de website ec.europa.eu/snapshot vinden geïnteresseerden heel wat filmpjes om op te klikken met informatie over de belangrijkste resultaten die door het Europese verhaal in het afgelopen jaar geboekt werden. Er wordt een overzicht gegeven van tien initiatieven die een verschil hebben gemaakt in het leven van de EU-burger.

Als Ekaan stond ik natuurlijk te popelen om een klein résuméke op onze website te plaatsen!

ECONOMIE – Zorgen voor een gezonde economie en sterkere financiële markten

In tijden waar onrust met betrekking tot overheidsfinanciën een feit zijn en de stabiliteit en geloofwaardigheid van de euro onder vuur liggen, vond de Europese Unie haar sterkte in gezamenlijk handelen en creëerde oplossingen door snel in te grijpen.

Lees meer...

Pagina 2 van 3

You are here: Eurocommissaris van Informatie