Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het
mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De
informatie op www.ekantwerpen.eu wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen
kunnen ten alle tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden
aangebracht. 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website
opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming
van EuropaKring Antwerpen (ook niet via een eigen netwerk). 

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.ekantwerpen.eu geschikt is voor
het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de
staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten
aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard
dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van
www.ekantwerpen.eu, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.ekantwerpen.eu te kunnen
raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is
van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

ekantwerpen.eu

You are here: Disclaimer